top of page

Privacywet

 

Zorg- en logeerhuis de Regenboog is statutair gevestigd in Roosendaal en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 62534726. Zorg- en logeerhuis de Regenboog is per mail te bereiken op abella29@hotmail.com en telefonisch via 06 50268829.

In dit document wordt uitgelegd hoe Zorg- en logeerhuis de Regenboog omgaat met de persoonsgegevens van cliënten die bij ons zorg ontvangen. We beschrijven bijvoorbeeld wat voor gegevens verzameld worden en met welk doel die gebruiken worden. Daarnaast wordt uitgelegd op grond van welke wetten de gegevens verwerkt worden.

Deze privacyverklaring is hoofdzakelijk van toepassing op cliënten die zorg ontvangen van Zorg- en logeerhuis de Regenboog. Bezoekers van deze website hebben alleen maar te maken met het gedeelte over cookies en het invullen van het contactformulier.

 

Rechtsgrond en doel voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrond voor het verzamelen van persoonsgegevens is dat deze nodig zijn voor een goede uitvoering van de zorgovereenkomst. Daarnaast is er een wettelijke verplichting om bepaalde persoonsgegevens van cliënten vast te leggen in o.a. rapportages en urenregistratie, om de geleverde zorg goed te documenteren. Daarnaast vragen wij alle cliënten toestemming om hun gegevens te verwerken, door akkoord te gaan met de privacyverklaring. Toestemming is daarmee ook een rechtsgrond voor het gebruiken van de gegevens. Zonder persoonsgegevens van de cliënt kan Zorg- en logeerhuis de Regenboog haar diensten niet goed uitvoeren, namelijk het begeleiden, verzorgen en verplegen van cliënten.

Bij het aangaan van de zorgovereenkomst en woonovereenkomst gaat de cliënt akkoord met deze privacyverklaring en geeft daarmee toestemming om de gegevens te verwerken. Wanneer een cliënt geen persoonsgegevens wil delen met Zorg- en logeerhuis de Regenboog, dan kan er helaas geen zorg geleverd worden, omdat er dan niet voldaan kan worden aan de wettelijke en contractuele verplichtingen.

Soorten persoonsgegevens en de termijn van verwerking

In eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt wanneer de cliënt een overeenkomst aangaat met Zorg- en logeerhuis de Regenboog. Het betreft dan persoonsgegevens die de cliënt aan ons verstrekt en gegevens die wij met diens toestemming ontvangen van behandelaren en/of vorige zorgverleners.

Om de woon- en zorgovereenkomst goed uit te kunnen voeren worden de volgende gegevens verwerkt: naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mail en BSN. Tevens worden de probleemstelling, indicatie, medicatiegegevens, diagnostiek en hulpvragen overgenomen uit aangeleverde informatie.

Er wordt door Zorg- en logeerhuis de Regenboog voor elke cliënt een zorgplan, samenwerkingsafspraken en een risicoanalyse opgesteld. Opstellen van genoemde documenten gebeurt om de zorg zo goed en passend mogelijk te kunnen leveren, alsook vanuit wettelijke verplichting om te documenteren hoe de zorg geleverd wordt. In deze documenten worden persoonsgegevens verzameld zoals: naam, adres, BSN, verzekeraar, zorgindicatie. Het kan zijn dat in het zorgplan en/of de risicoanalyse informatie staat met betrekking tot gezondheid en/of strafrechtelijk verleden. Dit wordt alleen opgenomen als het relevant is voor de zorgverlening. De aangeleverde informatie wordt door Zorg- en logeerhuis de Regenboog aangevuld met de zorgvraag, doelen, doelevaluaties, schema van zorglevering en eventuele bijzonderheden.

In de gehele periode dat de cliënt zorg ontvangt van Zorg- en logeerhuis de Regenboog wordt alle geleverde zorg geregistreerd volgens alle wettelijk geldende eisen en gerapporteerd op de doelen die zijn vastgesteld. Zorg- en logeerhuis de Regenboog bewaart deze informatie tijdens de wettelijk vastgestelde termijn van 15 jaar, deze termijn gaat in na het beëindigen van de zorgovereenkomst.

Daarnaast worden er persoonsgegevens verwerkt wanneer het contactformulier op onze website wordt ingevuld voor het stellen van een vraag of om contact op te nemen. Het betreft dan naam en e-mailadres, die informatie is nodig om contact op te kunnen nemen om de vraag te beantwoorden. Deze gegevens worden niet in een database opgeslagen en niet gebruikt om nieuwsbrieven te versturen.

Voor facturatie van de zorg verwerkt de financiële administratie van elke cliënt de naam, gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger, factuuradres, bankrekening gegevens, klantnummer en telefoonnummer. Zonder deze gegevens kan de betaling niet verwerkt worden, zodoende zijn deze gegevens nodig voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst. Zorg- en logeerhuis de Regenboog bewaard deze gegevens de wettelijke termijn gesteld door de belastingdienst van 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Zorg- en logeerhuis de Regenboog deelt persoonsgegevens met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit kan bijvoorbeeld zijn met behandelaars of andere zorgverleners. Dit doen we alleen met toestemming van de betreffende cliënt. Ook moeten we soms persoonsgegevens wettelijk verplicht delen met overheidsinstanties zoals het zorgkantoor of de belastingdienst.

 

Doorgeven van informatie aan verwerkers

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Zorg- en logeerhuis de Regenboog zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. Dit betreft bijvoorbeeld een bedrijf welke boekhouding uitvoert. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Zorg- en logeerhuis de Regenboog, wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Zorg- en logeerhuis de Regenboog blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Jouw privacy rechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Elke betrokkene heeft het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast is er het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van eigen persoonsgegevens door Zorg-  en logeerhuis de Regenboog en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent er een verzoek ingediend kan worden om de persoonsgegevens die wij verwerken in een computerbestand te verstrekken. Zorg- en logeerhuis de Regenboog zal voldoen aan deze verzoeken voor zover dit wettelijk toegestaan is voor een zorginstelling, betreffende het type gegevens waarover het verzoek wordt ingediend.

Er kan een verzoek gedaan worden tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar abella29@hotmail.com  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene zelf is gedaan, vragen wij wel altijd om identificatie. Er wordt zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, gereageerd op het verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zorg- en logeerhuis de Regenboog neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op abella29@hotmail.com

 

Klachten

Zorg- en logeerhuis de Regenboog wil erop wijzen dat het mogelijk is om een klacht in te dienen. Dit kan in eerste instantie rechtstreeks bij Zorg- en logeerhuis de Regenboog, het kan ook bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via het volgende internetadres: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Aanpassen privacyverklaring

Zorg- en logeerhuis de Regenboog behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

bottom of page